બાળક પાસે શીખો ‘મોટા’ :

બાળક પાસે શીખો ‘મોટા’, દેખાડો કરે તે ‘ખોટા’,
ના સમજે એ ‘શાનમાં’, પણ વર્તે જાણે ‘જ્ઞાનમાં’.
ડગમગ ડગમગ ચાલમાં, સુરીલા એ તાલમાં,
રમકડામાં માને સુખ, ભેંકડો તાણે દેખી દુઃખ, Continue reading


બનવું મારે નીર જેવું :

બનવું મારે નીર જેવું, આકર્ષે એ રૂપ કેવું,
નબળુ એને તું ના જાણ, તાણે જબરા પુરના તાણ…
આડા અવળા મારગ સંગ, ખાડા પૂરી જીતે જંગ,
ટેકરામાં પણ એડજસ્ટ થાતું, દરિયાને તે મળવા જાતું, Continue reading


તું ચાલ્યો જા….

તું ચાલ્યો જા, તું ચાલ્યો જા, ડગ્યા વિના તું ચાલ્યો જા.
અજબ ગજબની સ્પર્ધા છે, ગોળ ગોળ આ દુનિયામાં,
તારી સ્પર્ધા તારી સાથ, માણસ બન એ ઈચ્છે નાથ. તું ચાલ્યો જા…. Continue reading