હું શું કરી શકું?

મારી ફરજ એ છે કે… હું ભૂખ્યાને ભોજન આપુ, પણ ‘કોળિયો ચાવીને આપો’ એવી આશા રાખે તો હું શું કરી શકું?
મારી ફરજ એ છે કે… હું તરસ્યાને નદીનો રસ્તો બતાવું, પણ ત્યાં જવા એ તૈયાર જ ન હોય તો હું શું કરી શકું?
મારી ફરજ એ છે કે… હું ચર્મરોગ(બીમારી)ની દવા આપું, પણ વલુરવું એનો શોખ હોય તો હું શું કરી શકું? Continue reading


ફેંકમફેંક

ફેંકમફેંક :
આજે કોલેજમાં એક અલગ જ પ્રકારની સ્પર્ધા હતી, ફેંકવા(ગપ્પા મારવા)ની સ્પર્ધા! જે કંઈ પણ બોલો તે સાચું ના હોવું જોઈએ… જો કે ગપ્પા તો એકએકથી ચડે એવા હતા, પણ ઝીલેલા ગપ્પામાંથી વાંચવા જેવા કેટલાક જ રજુ કર્યા છે! Continue reading


ડેવિલ સર્કિટ અને જીવન

ગઈ કાલે જ અમે ડેવીલ સર્કિટની અમદાવાદ ખાતે યોજાયેલી સ્પર્ધામાં ભાગ લીધેલો. તેમાં પાંચ કિલોમીટરનું અંતર કાપવા દરેકે અલગ અલગ પંદર ઓબ્સ્ટેકલ્સમાંથી પસાર થવાનું હતું. Continue reading