સુપર-ડુપર હેપ્પી

હમણાં થોડા દિવસ પહેલા જ એક વિખ્યાત સમાચારપત્રમાં એક વાત છપાયેલી કે જુદા જુદા દેશોમાં લોકો કેટલા અંશે સુખી છે તે અંગે સર્વે કરાયો અને તેમાં ભારતનો ક્રમ સવાસોની આસપાસ રહ્યો. અલબત્ત પાકિસ્તાન અને ચીનના નંબર ૯૦ની આસપાસ છે! સીધા શબ્દોમાં કહીએ તો ભારત દેશમાં લોકોનો હેપ્પીનેસ ઇન્ડેક્ષ ખુબ નીચો છે! Continue reading