એક દિવાળી મલેશીયા, સિંગાપોરમાં….

સિંગાપોર-મલેશીયા જવાના આગલા દિવસે જ હાર્દિક ક્યાડાએ કહ્યું, “પાછા આવીને આ આખા પ્રવાસનું તમારે વર્ણન કરવાનું છે.” આ વાત મને ખુબ કામ આવી! મેં દરેક જગ્યાને એક અલગ દ્રષ્ટિકોણથી જોઈ કારણકે મારે તેના વિશે લખવાનું હતું! Continue reading