સમ્પર્ક કરો

Follow me on my twitter account : Hardik Kaneriya @HardikKaneriya3
Please send me your suggestions and feedback on my Email id : imhardikkaneriya@gmail.com
Follow me on my face book page of Hardik Kaneriya
Contact no : 9712717627

(જો તમારે પોતાના બ્રોસર, કંકોત્રી, કાર્ડ કે અન્ય કોઈપણ વિષયક હટ કે લખાણ છાપવું હોય, પોતાની કંપની માટે કોઈ સ્પેશ્યલ ટેગ સેન્ટેન્સ બનાવવું હોય કે આવા કોઈપણ જાતના લખાણ જોઈતા હોય તો સંપર્ક કરો…)